همانندی گزارش شده میان نوشته‌هایی که در همانند‌جو بارگذاری می‌شوند، چیزی را نشان نمی‌دهد و هر گونه داوری درباره‌ی آنها با کاربران و سازمان‌هایی است که از گزارش‌های آن بهره می‌برند.
نوشته‌هایی که در این سامانه بارگذاری می‌شوند، برای همانندجویی دیگر نوشته‌ها به‌کار می‌روند.
اطلاعات شخصی و نوشته‌هایی که در این سامانه بارگذاری می‌شوند، به جز آنجایی که قانون الزام کند، در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرند؛ ولی بازديدها، ذخيره و اطلاعات زير براي تحليل و ارائه‌ی گزارش‌هاي آماري و مدیریتی ثبت می‌شود:
  • نشاني سرور و نوع دامنه‌ی كاربر؛
  • مشخصات کاربر (به جز نام و نام خانوادگی)؛
  • فعالیت کاربر (Log) در سامانه؛
  • نتایج همانندجویی.
اگر کاربرد همانندجو با عضویت سازمانی باشد، اطلاعات شخصی و نوشته‌هایی که در این سامانه‌ بارگذاری می‌شوند، در اختیار سازمان و کسانی نیز قرار می‌گیرند که هر سازمان تعیین می‌کند (این گزینه پس از اجرای آزمایشی راه‌اندازی می‌شود).